Oświadczenie

Oświadczenie Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku z dnia 21.05.2019 dotyczące pisma Mtb Wyrzysk z dnia 19.05.2019.

Wyrzysk, 21.05.2019 r.

OŚWIADCZENIE

W związku z opublikowanym pismem (link) na stronie internetowej w dniu 19.05.2019 r. (o godz. 9.57) Mtb Wyrzysk podpisanym „CZŁONKOWIE MTB WYRZYSK” oświadczam, że organizatorem „WYRZYSK MTB MARATON” jest Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Pałuki” z siedzibą w Wągrowcu, maraton wchodzi w cykl 10 wyścigów rowerowych MTB organizowanych przez w/w TKKF. Gmina Wyrzysk reprezentowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku gości uczestników cyklu, którzy jako zawodnicy ścigają się w sportowej rywalizacji na terenach leśnych Gminy Wyrzysk. Od 3 lat kiedy to objęłam obowiązki kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku współpracuję z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Pałuki” z siedzibą w Wągrowcu w ramach organizacji „WYRZYSK MTB MARATON” na zasadach określonych w umowie partnerskiej, która wyznacza obowiązki każdego z podmiotów. I tak po stronie TKKF Ognisko „Pałuki” jest:

 1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej w uzyskaniu potrzebnych zezwoleń na przejazd MARATONU i przygotowanie trasy imprezy (po imprezie sprzątnięcie trasy całego maratonu: tabliczki, znaczniki, taśmy, śmieci pozostawione przez uczestników oraz zdanie jej stanu do Leśniczego poprzez podpisanie odpowiedniego protokołu);
 2. Opracowanie i przygotowanie planu zabezpieczenia trasy imprezy;
 3. Przygotowanie mapy z naniesioną trasą imprezy;
 4. Obsługa biura zawodów tzn.: rejestracja uczestników, obsługa rejonu start/meta, obsługa sędziowska imprezy;
 5. Przygotowanie numerów startowych wraz z chipami;
 6. Zapewnienie medali oraz pucharów dla zwycięzców kategorii wiekowych zgodnie z regulaminem imprezy;
 7. Czasowe oznakowanie trasy imprezy łącznie z przywróceniem wykorzystywanych terenów do stanu pierwotnego;
 8. Rozwiezienie zaopatrzenia na bufety na trasie imprezy (owoce + woda mineralna), które zapewnia OSiR w Wyrzysku;
 9. Przeprowadzenie imprezy zgonie z Regulaminem Imprezy i porozumieniem między stronami;
 10. Promocja szlaków rowerowych Gminy jako terenów sprzyjających uprawianiu turystyki rowerowej i pieszej;
 11. Ujęcie w scenariuszu imprezy PRZEJAZDU RODZINNEGO (żeby nie kolidował z przejazdami mini i mega);
 12. Promocja Gminy i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku na stronach internetowych poświęconych imprezom rowerowym;
 13. Ustawienie bramy Gminy na STARCIE/MECIE;
 14. Umieszczenie herbu Gminy i logo OSiR Wyrzysk na plakatach promujących „WYRZYSK MTB MARATON 2019”;
 15. Uprzątnięcie terenu ze śmieci (zbędnych materiałów) i złożenie w wyznaczonym miejscu.

Po stronie Gminy Wyrzysk reprezentowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku jest:

 1. Przygotowanie dokumentacji zmiany organizacji ruchu na czas trwania imprezy oraz uzyskanie zgody na przeprowadzenie imprezy na drogach publicznych i terenach leśnych, przez które przebiega trasa imprezy;
 2. Wdrożenie zmian organizacji ruchu uzgodnionych z Policją;
 3. Udostępnienie Stadionu Miejskiego na czas trwania imprezy;
 4. Zorganizowanie i uzyskanie wsparcia ze strony OSP (umowy), Straży Miejskiej i Policji w zabezpieczeniu imprezy;
 5. Zapewnienie opieki medycznej na czas trwania imprezy (wynajem karetki);
 6. Zapewnienie posiłku regeneracyjnego wraz z obsługą dla uczestników;
 7. Zapewnienie zaopatrzenia na bufety na trasie imprezy (owoce + woda mineralna) a następnie z obsługą Towarzystwa na stadionie wydawanie dla uczestników;
 8. Postawienie stanowiska Stowarzyszenia (działającego na terenie Gminy Wyrzysk), które zapewni ciepłą herbatę, kawę, przekąski i ciasto za niewielką opłatą, która zostanie przekazana na zadania statutowe tejże organizacji;
 9. Wynajem toalet i sanitariatów na czas trwania imprezy;
 10. Zapewnienie doprowadzenia energii elektrycznej na czas trwania imprezy;
 11. Wywóz śmieci z terenu miasteczka rowerowego;
 12. Uzyskanie wszelkich zgód i/lub zezwoleń na organizację imprezy, jeśli są one wymagane przepisami prawa.

Jak wynika z powyższego jedynymi organizatorami imprezy byli i nadal są Gmina Wyrzysk reprezentowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku i TKKF Ognisko „Pałuki”.Z informacji posiadanych przez OSiR grupa Mtb Wyrzysk jest grupą, która w żaden sposób nie została prawnie sformalizowana, chociaż posługuje się swoją nazwą własną i własnym logo. Chcę jednak podkreślić, że osoby podające się jako „Członkowie Mtb Wyrzysk” uczestniczyli w imprezie jednak działali w ramach współorganizatora TKKF Ognisko „Pałuki”. Zatem jakiekolwiek roszczenia czy zarzuty zostały całkowicie bezpodstawnie wysunięte przeciwko Gminie Wyrzysk i OSiR w Wyrzysku. Ponadto oświadczam, że przez 3 lata żaden z członków nieformalnej grupy Mtb Wyrzysk (nieznana jest mi lista osobowa członków tej grupy) nie pomagał fizycznie (przygotowanie miasteczka start-meta, rozkładanie namiotów, logistyka sprzętów, wydawanie posiłków, sprzątanie po imprezie itp.) w przygotowaniach do maratonu we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Wyrzysku. Wiadomo mi tylko, że trasę oznaczali członkowie nieformalnej grupy Mtb Wyrzysk – za trasę odpowiedzialne jest Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Pałuki”. Oczywiście z tego co mi wiadomo a co napisano w piśmie, że od 2012 r. nieformalna grupa Mtb Wyrzysk zaprosiła organizatora cyklu GogolMTB do Wyrzyska. Od tej pory wyścig 1 z 10 odbywa się w Wyrzysku. Gmina Wyrzysk uzgodniła warunki z TKKF Ognisko „Pałuki” i od tej pory finansuje na podstawie umowy partnerskiej zakres w niej określony. W kwestii wyznaczenia, przygotowania i oznaczenia trasy maratonu, członkowie Mtb Wyrzysk winni zwrócić się do współorganizatora TKKF Ognisko „Pałuki”, które zgodnie z umową partnerską jest odpowiedzialne za wykonanie wymienionych czynności.

Zarzuty jakie padają w piśmie w stosunku do władz Gminy Wyrzysk i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku są bezpodstawne, krzywdzące i obraźliwe. Uderzają w dobre imię tych instytucji i osób w nich pracujących m. in. pracowników OŚRODKA SPORTU I REKRACJI W WYRZYSKU A TAKŻE INNYCH PODMIOTÓW JAK: KLUBY, STOWARZYSZENIA, INSTYTUCJE, SŁUŻBY MUNDUROWE I OSOBY PRYWATNE bezpośrednio angażujące się w pomoc i organizację imprez sportowo-rekreacyjnych we współpracy z Gminą Wyrzysk i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Wyrzysku. Podkreślam, że wskazane adresy: osirwyrzysk@osirwyrzysk.pl, burmistrz@wyrzysk.pl, urząd@wyrzysk.pl zostały zamieszczone bez wiedzy i zgody władz Gminy Wyrzysk i OSiR w Wyrzysku.

Informuję, że „WYRZYSK MTB MARATON 2019” odbędzie się zgodnie z zawartą umową z organizatorem Cyklu GogolMTB w dniu 26.05.2019 r. wszelkie informacje dotyczące maratonu w Wyrzysku znajdują się na stronie www.gogolmtb.pl w zakładce Bike Cross Maraton.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych szczegółami organizacji „WYRZYSK MTB MARATON” oraz osoby chętne jak również instytucje, które chciałyby włączyć się w przygotowanie maratonu i towarzyszących mu imprez, w zakresie ustalonym dla OSiR w Wyrzysku w umowie partnerskiej, do kontaktu z Biurem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, ul. Plac Wojska Polskiego 19, czynnym codziennie w godzinach 7:30 – 15:30.

Z poważaniem
( – ) Beata Borowczak
Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku